بازرسی آسانسور شامل زیر منوهای:

1.بازرسی آسانسورهای صنعتی

2.بازرسی نفر بالا بر

3.بازرسی جایگاه های کاری سیار

4.بازرسی بالابرهای ضربدری یا قیچی

5.بازرسی بالابرهای خودرویی