بازرسی پله های برقی شامل زیر منوهای زیر می باشد:

1.بازرسی یاده روهای متحرک

2.بازرسی پله های برقی